Regulamin

 • REGULAMIN USŁUGI
  ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Usługodawcą jest firma Miłosz Wyciechowski z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Karola Libelta 14a/9 61-706, REGON: 522009882, NIP: 7831856813 reprezentowana przez Miłosza Wyciechowskiego. Ilekroć w niniejszym regulaminie używamy sformułowania „My” należy to odnosić do Usługodawcy, którego dane podane są w zdaniu poprzednim. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług i regulaminem, możesz kontaktować się z
  nami:
  − listownie na adres: Karola Libelta 14a/9 61-706, REGON: 522009882, NIP: 7831856813 lub
  − mailowo na adres: biuro@prostytrading.pl
  2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą należy rozumieć:
  a) Firma: podmiot, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu;
  b) Platforma: platforma internetowa umożliwiająca dostęp do Treści Cyfrowych umieszczanych przez Firmę, do której dostęp możliwy jest ze strony internetowej dostępnej pod adresem domenowym https://prostytrading.pl/moje-konto/ po wpisaniu loginu i hasła udostępnionych przez Firmę po opłaceniu dostępu i zarejestrowaniu się na Platformie;
  c) Treść Cyfrowa: dane wytwarzane przez Firmę i dostarczane w postaci cyfrowej – w znaczeniu nadanym w art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta – w szczególności filmy o tematyce związanej z rynkami finansowymi, rynkiem Forex i rozwojem osobistym, udostępnione za pomocą Portalu oraz pliki tekstowe PDF i prezentacje multimedialne;
  d) Szkolenia: zbiór Treści Cyfrowych stanowiących materiały audio-wizualne służące kształceniu i rozwoju Użytkownika, udostępniane odpłatnie przez Firmę za pośrednictwem Platformy;
  e) Pakiet Edukacyjny: zbiór treści zawartych w pliku PDF, służące edukacji i rozwoju Użytkownika, udostępniane odpłatnie przez Firmę za pośrednictwem Platformy i/lub wysyłane drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres mailowy;
  f) Regulamin: niniejszy Regulamin oraz wszelkie dokumenty stanowiące jego integralną część, regulujący zasady udostępniania Treści Cyfrowych za pośrednictwem Platformy;
  g) Użytkownik: osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej lub/i do Pakietu Edukacyjnego PDF;
  h) Formularz Rejestracyjny: formularz dostępny pod adresem domenowym https://prostytrading.pl, którego wypełnienie i przesłanie Firmie w formie elektronicznej stanowi zawarcie umowy korzystania z Treści Cyfrowych udostępnionych na Platformie oraz umożliwia dokonywanie za pośrednictwem Platformy zakupu Szkoleń;
  h) Login: indywidualna, unikatowa nazwa Użytkownika umożliwiająca dostęp do Platformy, z zastrzeżeniem, że Loginem może być adres mailowy, którym Użytkownik posłużył się do rejestracji na Platformie lub podał ten adres mailowy jako adres wysyłki określonego produktu/usługi lub otrzymania na ten adres dostępu do Platformy Szkoleniowej;
  i) Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Szkolenia/Kursu Video w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  j) Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683);
  ROZDZIAŁ II. PLATFORMA
  3. Regulamin określa zasady uzyskiwania dostępu do Platformy, zasady zakupu Szkoleń, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  4. Dostęp do Platformy uzyskuje się w toku następującej procedury:
  1) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej: https://prostytrading.pl
  2) akceptacja Regulaminu oraz złożenie – poprzez zaznaczenie odpowiednich pól – oświadczeń i zgód wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że złożenie niektórych oświadczeń lub zgód może być dobrowolne i ich złożenie/udzielenie nie warunkuje możliwości założenia konta na Platformie,
  3) otrzymanie przez Użytkownika – na podany w procesie rejestracji adres mailowy – informacji powitalnej, zawierającej informację o Loginie oraz haśle dostępu do Platformy,
  4) zalogowanie się do Platformy za pomocą Loginu i hasła, o których mowa w pkt. 3) powyżej.
  Użytkownik samodzielnie nie ma możliwości zmiany hasła. Na pisemną prośbę wysłaną na adres mailowy: biuro@prostytrading.pl, usługodawca zmieni hasło zgodnie z otrzymaną prośbą i wskazówkami od Użytkownika Platformy.
  5. Użytkownik po dokonaniu zakupu, dzięki czemu uzyskał dostęp do Platformy Szkoleniowej, ma możliwość dostępu do Szkoleń przez okres na jaki dostęp taki wykupił.
  6. Informacje o Szkoleniach, kursach, PDF-ach edukacyjnych znajdujące się na stronach http://prostytrading.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Szkoleń oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
  Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia dostępu złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  7. Firma zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją UżytkownikówWszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy Użytkownik winien zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@prostytrading.pl lub na piśmie na adres Firmy: Karola Libelta 14a/9 61-706 Poznań. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika.
  8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy.
  9. Niezbędnym dla korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej
  zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
  ROZDZIAŁ III ZAKUP SZKOLEŃ/PAKIETÓW EDUKACYJNYCH
  10. W celu zakupu Szkolenia należy:
  a) wejść na stronę zawierającą ofertę, Zalogować się do Platformy, a jeśli Użytkownik nie był uprzednio zarejestrowany na Platformie to zarejestrować się na Platformie zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4;
  b) dokonać wyboru Szkolenia/Pakietu Edukacyjnego, zapoznać się szczegółowo z zaproszeniem do zawarcia umowy zakupu wybranego Szkolenia/Pakietu Edukacyjnego,
  c) złożyć zamówienie dostępu do Szkolenia/Pakietu Edukacyjnego używając odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na Platformie. Złożeniu zamówienia może towarzyszyć konieczność
  akceptacji Regulaminu oraz złożenia – poprzez zaznaczenie odpowiednich pól – oświadczeń i zgód wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że złożenie niektórych oświadczeń lub zgód może być dobrowolne i ich złożenie/ udzielenie nie warunkuje możliwości zakupu Szkolenia;
  d) potwierdzić złożenie zamówienia przyciskiem „Kup teraz”, „Kupuję”, „Zamawiam dostęp”, „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym;
  e) dokonać zapłaty za zamówione Szkolenia/Pakiet Edukacyjny.
  11. Użytkownik realizuje płatność za zamówienie w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych przez Firmę, a wpłata odnotowywana jest na rachunku bankowym Firmy.
  12. Po dokonaniu płatności wystawiany jest dokument księgowy/potwierdzenie dokonania płatności dokumentujący otrzymaną wpłatę i przesłany jest Użytkownikowi na adres mailowy podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym lub w procesie dokonywania płatności przez procesor płatniczy udostępniony przez Firmę. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności bezpośrednio na konto Firmy, bez procesora płatniczego. Wówczas kontaktuje się mailowo z Firmą/Usługodawcą biuro@prostytrading.pl z prośbą o podanie nr rachunku płatności. W takim przypadku dokumentem potwierdzającym zakup Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego jest potwierdzenie wygenerowane przez Bank, z którego Użytkownik dokonał płatności. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest przesłać takie potwierdzenie na adres mailowy do Firmy celem otrzymania dostępu do Platformy/Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych/potwierdzeń dokonania płatności drogą elektroniczną, bez podpisu przedstawiciela Firmy.
  13. Umowa dostępu do Treści Cyfrowych stanowiących Szkolenie zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt. 10 lit. d), z zastrzeżeniem, że warunkiem udostępnienia
  Szkolenia/Pakietu Edukacyjnego pdf jest zaksięgowanie przez Firmę płatności za Szkolenie.
  14. W przypadku Konsumentów, dostęp do zakupionego Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego aktywowany jest po upływie 14-dni od dnia zawarcia umowy dostępu do Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego, z zastrzeżeniem pkt. 15. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie ma dostępu do zakupionego Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego chyba, że wyśle drogą mailową na adres: biuro@prostytrading.pl wiadomość – oświadczenie o treści: „Zgadzam się na uzyskanie dostępu do zakupionego Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego pdf (należy tutaj wskazać określony produkt i jego nazwę) natychmiast po dokonaniu przeze mnie zapłaty za zakupione Szkolenie/Kurs/Pakiet Edukacyjny oraz rozumiem, że zgoda ta oznacza dla mnie – na podstawie art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta – brak ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Po uzyskaniu natychmiastowego dostępu do Szkolenia nie będę mógł odstąpić od umowy”. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik będący Konsumentem uzyskuje dostęp do zakupionego Szkolenia niezwłocznie po otrzymaniu przez Firmę oświadczenia Użytkownika, potwierdzenia wpłaty i zaksięgowania jej na koncie Firmy.
  15. W procesie zakupu Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego PDF, przed potwierdzeniem zamówienia, Użytkownik może złożyć oświadczenie o następującej treści: „Zgadzam się na uzyskanie dostępu do zakupionego Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego pdf (należy tutaj wskazać określony produkt i jego nazwę) natychmiast po dokonaniu przeze mnie zapłaty za zakupione Szkolenie/Kurs/Pakiet Edukacyjny oraz rozumiem, że zgoda ta oznacza dla mnie – na podstawie art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta – brak ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Po uzyskaniu natychmiastowego dostępu do Szkolenia nie będę mógł odstąpić od umowy”. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik będący Konsumentem uzyskuje dostęp do zakupionego Szkolenia niezwłocznie po otrzymaniu przez Firmę oświadczenia Użytkownika, potwierdzenia wpłaty i zaksięgowania jej na koncie Firmy.
  ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWEJ UDOSTĘPNIONEJ W RAMACH PLATFORMY LUB WYSŁANEJ NA WSKAZANY ADRES MAILOWY
  16. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Platformie lub odwiedził stronę zawierającą ofertę handlową,a nie dokonał zakupu żadnego Szkolenia/Kursu/Pakietu edukacyjnego w formie PDF, uprawniony jest do przeglądania udostępnionych na Platformie Treści Cyfrowych służących do prezentacji oferty Szkoleń dostępnych do zakupu za pośrednictwem Platformy.
  17. Użytkownik, który dokonał zakupu Szkolenia za pośrednictwem Platformy, uprawniony jest do prywatnego odtwarzania Szkoleń, do których uzyskał dostęp, z zastrzeżeniem, że dostęp ten jest możliwy wyłącznie w okresie, na który dostęp ten został wykupiony przez Użytkownika. Użytkownik, który otrzymał dostęp do Pakietu Edukacyjnego PDF przesłanego mu drogą mailową, zobowiązuje się do nie dzielenia się tym pakietem w całości, ani w fragmentach z osobami trzecimi.
  18. Niedopuszczalne jest inne korzystanie ze Szkoleń oraz Pakietów Edukacyjnych (oraz ich części), niż określone w Punkcie 17. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) publiczne odtwarzanie Szkoleń lub udostępnianie Pakietów Edukacyjnych PDF (w całości lub ich części) dla większej liczby osób, choćby nieodpłatne, w szczególności w sali konferencyjnej, kinie, na estradzie, w tym również na imprezach plenerowych, w mediach społecznościowych, na forach i grupach tematycznych;
  b) kopiowanie Szkoleń/Pakietów Edukacyjnych (lub ich części) na dysk twardy komputera lub innego urządzenia elektronicznego tj. w szczególności tzw. Rippowanie filmów on-line z Platformy do postaci lokalnych plików. Usługodawca – Firma zastrzega sobie stosowanie środków technicznych umożliwiających kontrolowanie przestrzegania zakazu, o którym tu mowa i w przypadku stwierdzenia jego naruszenia, Firma uprawniona będzie do natychmiastowego zablokowania dostępu do Szkoleń. W takim przypadku dochodzi do wypowiedzenia umowy przez Firmę ze skutkiem natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia Umowy przez Użytkownika i Firma nie jest zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek płatności na rzecz Użytkownika.
  c) dalsze rozpowszechnianie Szkoleń/Pakietów Edukacyjnych (lub ich części).
  19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Użytkowników, Firma nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów korzystania przez Użytkowników ze Szkoleń/Pakietów Edukacyjnych w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego, finansowego lub gospodarczego. Żadne informacje prezentowane w Szkoleniach/Pakietach
  Edukacyjnych nie mogą być interpretowane jako rekomendacje podejmowania określonych działań gwarantujących osiągnięcie określonych rezultatów.
  20. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że żadne ze Szkoleń/Kursów/Pakietów Edukacyjnych oferowanych przez Firmę nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005r. Nr 206, poz.1715) Prezentowane materiały na Platformie, stronie zawierającej ofertę handlową, w Szkoleniu, Kursie, Pakiecie Edukacyjnym, nie stanowią porad inwestycyjnych. Żadna informacja i treść publikowana na stronach internetowych, i platformach należących do Firmy, a także żadna informacja i treść opublikowana i zawarta w Szkoleniach/Kursach/Pakietach Edukacyjnych nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku, zysku, sukcesu finansowego, zawodowego i życiowego, co jest równoznaczne z tym, że Firma/Usługodawca również takiej gwarancji nie daje Użytkownikowi, a Użytkownik przyjmuje to do swojej wiadomości i wyraża na to swoją zgodę i nie będzie w związku z tym składał żadnych roszczeń.
  21. Materiał i informacje zamieszczone i przedstawione w Szkoleniach/Kursach/Pakietach Edukacyjnych PDF nie mogą być podstawą podejmowania działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek
  osoby. Przedstawiany w nich materiał może nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe lub inne obowiązujące przepisy prawa i stanowi wyłącznie informacje o sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoba korzystająca z materiału winna podjąć inne, nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu oceny i zasadności prowadzonej inwestycji.
  22. Firma, autor materiałów, ani osoby prezentujące materiał nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i
  przedstawione w nim informacje lub opinie. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem – wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału przez inwestującego, lub poniesieniem straty przewyższającej wartość wpłaconego kapitału. Dlatego zaleca się powstrzymanie od inwestycji na rynku Forex lub na innych rynkach finansowych, w przypadku nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania tego rynku, a w szczególności braku zrozumienia ryzyka, jakie jest związanie z inwestowaniem w instrumenty pochodne.
  ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĘPIENIA
  23. Reklamacje dotyczące zakupu Szkoleń/Kursu/Pakietu Edukacyjnego/korzystania z Platformy,
  Użytkownik winien zgłaszać Firmie pocztą elektroniczną na adres biuro@prostytrading.pl lub pisemnie na adres: Karola Libelta 14a/9 61-706 Poznań. Odpowiedź na reklamację
  wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika.
  24. Użytkownik będący Konsumentem, który w procesie zakupu Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 14) i 15), ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostępu do Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego, do odstąpienia od umowy zakupu dostępu do Szkolenia/Kursu/Pakietu Edukacyjnego, bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie na adres Karola Libelta 14a/9 61-706 Poznań lub elektronicznie na adres biuro@prostytrading.pl. Odstąpienie od Umowy nie wymaga podania przyczyny i następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika będącego konsumentem
  25. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229) Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  26. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Użytkownikiem, a Firmą powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
  27. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, tylko w takim zakresie i tylko wówczas, gdy wymagać tego będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka zajdzie w związku ze zmianą obowiązującego prawa, a także każdorazowo za zgodą Użytkownika.
  28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres mailowy podany w Regulaminie lub podany poniżej, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )
  *Miłosz Wyciechowski Karola Libelta 14a/9 61-706 Poznań
  (niepotrzebne skreślić – w przypadku wersji papierowej lub skasować – w przypadku wersji cyfrowej)
  J a ……………………………………………………………………………………………………………………
  n i n i e j s z y m  i n f o r m u j ę  o  m o i m  o d s t ą p i e n i u  o d  u m o w y  o b e j m u j ą c e j:
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………… ……………………………………………………
  – Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………..
  – Imię i nazwisko ………………….……………………………………………………………………..………….
  – Adres mailowy………………….…………………………………………………………………………………
  – Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………
  – Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  – Data…………………………………………………………………………………………………………………
Shopping Cart