Warunki korzystania z serwisu oraz wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie twierdzenia o dochodach lub sukcesach nie są typowe. Twierdzenia reprezentują potencjalne wyniki i nie są gwarancją sukcesu. Twój sukces w handlu jest zdeterminowany indywidualnym wysiłkiem, a także wieloma innymi czynnikami. Nota prawna o ryzyku

Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Twierdzenia zawarte na stronie nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Wysoki poziom dźwigni finansowej jest niebezpieczny i może działać przeciwko tobie tak samo jak dla Ciebie. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w kryptowaluty/waluty/akcje/opcje/indeksy należy dokładnie przemyśleć swoją inwestycję, poziom doświadczenia i tolerancję na ryzyko. NIEZWYKLE PRAWDOPODOBNIE poniesiesz stratę części lub całości inwestycji i dlatego nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz stracić. Porozmawiaj z profesjonalnym doradcą fianansowym, aby mieć świadomość wszystkich zagrożeń związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, waluty, opcje i akcje. Zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, zanim zaryzykujesz jakikolwiek kapitał. Wszystko pokazane na tej stronie służy wyłącznie celom edukacyjnym oraz informacyjnym i nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Zawsze rozmawiaj z profesjonalnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.

NIGDY nie podejmuj transakcji w oparciu o to, co widzisz na tej stronie/artykułach/materiałach/filmach/książkach. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które wystąpiły na Twoim koncie. Ty jesteś sam odpowiedzialny za podjęcie decyzji, jednocześnie akceptując wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty/waluty/opcje/akcje/indeksy. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się na stronie/materiałach/artykułach/filmach/książkach nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538)

Prosty Trading jest nazwą handlową Miłosz Wyciechowski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 14a/9 61-706, REGON: 522009882 , NIP: 7831856813

Materiał zamieszczony w niniejszym serwisie nie jest skierowany ani przeznaczony dla osób mających status rezydenta w Stanach Zjednoczonych (USA) oraz osób mających status rezydenta w Australii lub osób mających status rezydenta w innych państwach, osób tymczasowo przebywających w USA lub tymczasowo przebywających w Australii, lub jakichkolwiek spółek czy jakichkolwiek innych organizacji założonych i istniejących na mocy praw USA lub na mocy praw Australii, czy też któregokolwiek ze stanów, terytoriów lub posiadłości podlegającego prawu podatkowemu USA lub podlegającego prawu podatkowemu Australii. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu upewnij się, że jest to zgodne z prawem kraju, w którym się znajdujesz.
Poprzez korzystanie ze strony, serwisu, usług, darmowego kursu czy jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez Prosty Trading, wyrażasz akceptację warunków korzystania z serwisu oraz akceptujesz zawartość wyłączenia odpowiedzialności.
Jeżeli nie zgadzasz się z czymkolwiek zawartym w wyłączeniu odpowiedzialności oraz warunków korzystania z serwisu, prosimy o nie korzystanie z serwisu i/lub dokumentacji czy informacji głosowych od nas, czy to od pracowników, dyrektorów, współpracowników czy stowarzyszonych lub powiązanych, czy przez jakikolwiek kontakt i jakąkolwiek formę.
Jakiekolwiek informacje zawarte we wszystkich materiałach od Prosty Trading są czysto edukacyjne i nie podlegają regulacjom IFSRA (Irish Financial Service Regulatory Authority)
Ważna informacja prawna:
Proszę miej świadomość że gra na giełdzie może być bardzo zyskowna, ale wiąże się z dużym ryzykiem i może być nie odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Musisz być świadomy/świadoma ryzyka i je akceptować jeśli chcesz inwestować na rynkach finansowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że możesz stracić część lub całość funduszy które zainwestujesz, dlatego nigdy nie inwestuj środkami których nie możesz swobodnie stracić. Żadne informacje nie są zachętą ani ofertą kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Nie daje się żadnego zapewnienia, że jakiekolwiek konto osiągnie lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do tych omawianych na stronie, kursie, emailach, czy głosowo za pośrednictwem internetu czy na żywo. Rezultaty osiągane w przeszłości z wykorzystaniem systemu inwestowania czy z wykorzystaniem metod omawianych na stornie, kursie, emailach czy głosowo za pomocą internetu, czy za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kontaktu wskazują jedynie na możliwość osiągnięcia zysku, ale nie dają gwarancji, że tak nastąpi w przyszłości. Hipotetyczne lub symulowane wyniki mają swoje ograniczenia. W odróżnieniu od rzeczywistej wydajności, symulowane wyniki nie reprezentują faktycznego handlu. Nie daje się żadnego zapewnienia, żadnych gwarancji, że jakiekolwiek konto osiągnie lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do tych omawianych na stronie, kursie, emailach, czy głosowo za pośrednictwem internetu,czy za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kontaktu.
To krótkie oświadczenie nie może oczywiście ujawnić wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów handlu na rynkach finansowych. Powinieneś zatem dokładnie przestudiować wszystkie zagadnienia związane z obrotem instrumentami finansowymi zanim zaczniesz inwestować. Nie dajemy nikomu instrukcji lub porad gdzie czy kiedy kupić czy sprzedać jakiekolwiek instrumenty finansowe, akcje, udziały czy spread bet. Kupowanie czy sprzedawanie jest w wyłącznej gestii klienta, abonenta, członka czy inwestora. Dostarczamy tylko objaśnienia działania systemów obrotu oraz metod i nic poza tym. Nie jesteśmy serwisem maklerskim. Nie udzielamy doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji. Nie zajmujemy się świadczeniem jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub innego profesjonalnego doradztwa finansowego. Jeśli potrzebujesz porady doradcy finansowego, zwróć się do zarejestrowanego niepodległego doradcy finansowego.
Proszę miej świadomość że trading jest ryzykownym biznesem. Możesz stracić cały zainwestowany kapitał i więcej. Trading może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Każda spekulacyjna inwestycja niesie ze sobą ryzyko, jak również potencjał zysków. By móc odnieść sukces musisz być finansowo oraz i psychicznie przygotowany na zaakceptowanie strat. Ryzykuj tylko pieniądze które jesteś w stanie swobodnie stracić. Ryzyko związane z inwestowaniem na giełdzie jest znaczne. W wyjątkowych okolicznościach stop loss może nie limitować twojej straty do wcześniej ustalonej. Może
nastąpić całkowita utrata początkowej marży (margin) oraz dodatkowych środków złożonych u maklera w celu otwarcia lub utrzymania pozycji na rynku finansowym. Jeżeli rynek podąży w przeciwnym kierunku do twojej pozycji, możesz być poinformowany przez swojego maklera do zdeponowania dodatkowych środków w celu utrzymania pozycji. Jeśli nie zdeponujesz odpowiednich funduszy w określonym czasie, twoja pozycja może być zamknięta ze stratą, oraz będziesz ponosić odpowiedzialność za powstałe deficyty na twoim koncie.
Nie możemy gwarantować żadnych potencjalnych zysków, czy to dla nas czy dla Ciebie. Tylko osoby przygotowane finansowo powinny przystępować do inwestycji. Każde wejście zademonstrowane lub przesłane czy to prywatnie czy publicznie, nie zależnie od rodzaju, powinno być traktowane jako hipotetyczne transakcje na papierze, i jeśli były autentyczne powtórzenie ich w przyszłości może nie być możliwe. Twoja próba powtórzenia zademonstrowanych tradów (przykładów dokonanych transakcji) może być utrudniona przez opóźnienie w otrzymaniu sygnału oraz wykonaniu czynności związanych egzekucją sygnału, płynności rynku, i swoich własnych problemów związanych z tradingiem, włączając, ale nie ograniczając do poślizgów, prowizji, oprogramowania maklera, przerwy w dostawie internetu, czynników psychologicznych. Informacje zawarte na stronie czy w jakimkolwiek serwisie czy produkcie który udostępniamy lub będziemy udostępniać w przyszłości był uzyskany ze źródeł uważanych za wiarygodne, jakkolwiek, nie ma gwarancji ich dokładności i kompletności. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy typograficzne lub słowne, pominięcia lub nie wykonania obowiązku przekazania wiadomości w odpowiednim czasie.
Informacje zawarte na naszych stronach internetowych i/lub dokumentacji jest wyłącznie dla celów edukacyjnych, rozrywkowych, i informacyjnych, wyrażających naszą obecną osobistą opinię i nie jest zamierzona, interpretowana, mylona lub uważana za doradztwo inwestycyjne czy rekomendacje.
Informacje zawarte na stronach internetowych i/lub dokumentacji jest tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych, nic poza tym. Nie ma pewności że jakakolwiek osoba, firma, korporacja czy ktokolwiek, kto wykorzystuje informacje czy jakąkolwiek część informacji zawartych na naszych stronach internetowych i/lub dokumentacji czy w informacjach głosowych od nas czy to od pracowników, dyrektorów, współpracowników czy stowarzyszonych lub powiązanych, będzie w stanie osiągnąć zadowalające rezultaty. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych wyników.
Niniejszym zgadzasz się i oświadczasz, że jakiekolwiek i wszystkie decyzje podjęte w inwestycjach (tradingu) i poza nim są to twoje własne decyzje i odzwierciedlają twój osobisty poziom ryzyka oraz umiejętności inwestycyjnych. Również zaświadczasz ze jesteś świadomy parametrów ryzyka związanego z inwestowaniem (tradingiem) oraz zdajesz sobie sprawę z lewara finansowego stosowanego w tradingu który może spowodować straty większe niż depozyt na koncie. Ponadto Użytkownik (Ty) zobowiązuje się przyjąć pełną, kompletną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek i wszystkie wyniki i skutki wynikające na koncie maklera. Nie ma żadnych obietnic, gwarancji które sugerowały by że jakiekolwiek wejście (trade) przyniesie profit lub stratę.
Opinie są wyłącznie aktualnymi opiniami i wyniki historyczne nie są wyznacznikiem czy gwarancją przyszłych rezultatów. Jest to twoja wyłączna odpowiedzialność określić i poznać ryzyko przed przystąpieniem do handlu. Niniejszym oświadczasz że nie będziesz obarczał nas odpowiedzialnością za jakiekolwiek poniesione straty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne czy pozytywne skutki, które mogą wystąpić bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie lub jakichkolwiek innych produktów od nas, stron dokumentacji czy przez jakikolwiek kontakt i jakąkolwiek formę od kogokolwiek związanego z Prosty Trading
Dystrybucja i/czy retransmisja jakiegokolwiek materiału od nas w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób jest surowo zabroniona i chroniona prawem autorskim, a w konsekwencji może prowadzić do działań prawnych.
Nie udzielamy porad finansowych, nie polecamy żadnych transakcji ani żadnych metod czy systemów inwestycyjnych, oraz porad dotyczących wartości czy użyteczności jakichkolwiek kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, kontraktów terminowych na surowce, akcji, opcji, forex czy jakiegokolwiek innych instrumentów finansowych.
Ten serwis zaprojektowany jest, aby pomóc tobie i zapewnić narzędzia służące do zrozumienia analizy technicznej na rynkach finansowych.
Materiały mają charakter edukacyjny, przeznaczony wyłącznie do pomocy tobie w rozwijaniu twoich własnych metod handlu podobnie jak i tak jak w ogólnie dostępnych książkach o analizie technicznej które dostępne są w księgarniach czy w sklepach książkowych by Tobie pomóc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prosty Trading nie udziela porad inwestycyjnych, ani rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych. Skontaktuj się z licencjonowanym zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym.
Zwroty dokonywane sa w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Shopping Cart