Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionej treści cyfrowej, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas np. pocztą elektroniczną.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):

Miłosz Wyciechowski

Libelta 14a/9

61-706 Poznań

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)                                                                        

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Treść cyfrowa: …………………………………………………………………………………………………………….

Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności treści cyfrowej z umową):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,

(___) dostarczenie reklamującemu niedostarczonej treści cyfrowej,

(___) inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..                   ……………………………………………………………………………………………….

data wypełnienia                     podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie skanu)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

Shopping Cart